Przetarg - lokale użytkowe

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile wprowadził system indywidualnego rozliczania płatności z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne, użytkowe oraz garaże.

Wszystkim najemcom przydzielony został indywidualny numer rachunku bankowego. Oznacza to, że każdy najemca otrzymał numer rachunku bankowego, który będzie przypisany tylko i wyłącznie do niego. Nie należy uiszczać opłat na rachunki bankowe, na które do tej pory dokonywano wpłat ani spisywać numerów od sąsiadów, znajomych oraz ze stron internetowych, ogłoszeń, ulotek itp. .

Ochrona Danych Osobowych

 • Wytwórca
  dyrektor Grażyna Wierzbicka
 • Utworzono
  piątek, 31, sierpień 2018
 • Opublikował
  Kruszka Kacper
 • Ostatnia zmiana
  poniedziałek, 14, październik 2019
 • Zmian dokonał
  Kruszka Kacper
 • Kategoria

 

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH

 

Wykonując obowiązki Administratora danych osobowych określone w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, iż Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile (dalej: MZGM w Pile) przygotował poniższą informację dla osób, których dane przetwarza. Celem przekazania przez MZGM w Pile informacji jest umożliwienie Państwu skorzystania z uprawnień określonych
w RODO.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

 

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile, z siedzibą 64-920 Piła, ul. Dąbrowskiego 8, NIP: 764-266-26-28, REGON: 301979488 reprezentowany przez Dyrektora (dalej: Administrator).

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

2.      Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania MZGM w Pile, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Panem Robertem Erdmann za pośrednictwem adresu email: iod@mzgm.pila.pl

 

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 

3.      Administrator przetwarza Państwa dane w ramach realizacji niżej wskazanych celów:

 

3.1.   Przetwarzanie danych w ramach wymiany korespondencji mailowej oraz tradycyjnej –
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 

3.2.   Przetwarzanie danych w ramach realizacji zawartych umów oraz niezbędnych czynności związanych z ich bieżącą obsługą – (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 

3.3.   Przetwarzanie danych dla celów podatkowych i rachunkowych w tym obrony
i dochodzenia roszczeń – (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 

3.4.   Przetwarzanie danych w ramach czynności niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi – (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

 

3.5.   W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 lit. a RODO), przysługuje Państwu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

 

 

ODBIORCY DANYCH

 

4.      W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, odbiorcami Państwa danych mogą być:

 

4.1.   Podmioty uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa,

 

4.2.   Osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

 

4.3.   Podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności na podstawie zawartej umowy powierzenia, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania Państwa danych,

 

4.4.   Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, usługi z zakresu serwisowania systemu zabezpieczeń
i inne podobne usługi.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

5.      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności do celów archiwalnych
w interesie publicznym, celów badań naukowych i historycznych lub celów statystycznych.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE, PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJJI MIĘDZYNARODOWEJ

 

6.      Państwa dane osobowe nie będą:

 

6.1.   przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji,

 

6.2.   profilowane,

 

6.3.   przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

 

6.4.   przetwarzane w innych celach niż te, o których mowa w punktach powyżej.

 

INFORMACJE O PRZYSŁUGUJĄCYCH PAŃSTWU PRAWACH

 

7.      Posiadają Państwo prawo:

 

7.1.   dostępu do treści swoich danych, zgodnie z art. 15 RODO,

 

7.2.   do ich sprostowania, zgodnie z art. 16 RODO,

 

7.3.   usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO,

 

7.4.   ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 RODO,

 

7.5.   wniesienia sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO,

 

7.6.   Administrator udostępnił formularz „Wystąpienie w ramach RODO” dostępny do pobrania na dole strony za pośrednictwem, którego mogą Państwo złożyć zapytanie lub żądanie.

 

7.7.   Administrator odpowie na każde zapytanie lub żądanie niezależnie od formy złożonego zapytania czy wniosku.

 

 

 

INFORMACJEDLA PODMIOTÓW WNIOSKUJACYCH O WYDANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

8.      Administrator wyda dane osobowe osób, których dane dotyczą tylko w sytuacji wykazania przez wnioskodawcę podstawy prawnej lub w przypadku wykazania przez wnioskodawcę uzasadnionego interesu upoważniającego wnioskodawcę do przetwarzania danych osobowych jako odbiorcy danych.

 

8.1.   Administrator udostępnił formularz „Wniosek o udostępnienie danych osobowych” dostępny do pobrania na dole strony.

 

8.2.   Administrator odpowie na każde wystąpienie niezależnie od formy złożonego zapytania czy wniosku.

 

 

 

INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI

 

9.      Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy którym działa Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonywane jest
z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub innych aktów prawnych regulujących problematykę ochrony danych osobowych. Adres organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Wystąpienie w ramach RODO MZGM w Pile

Wniosek o udostępnienie danych osobowych MZGM w Pile

 

 

 

Ta strona używa plików cookie

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.