Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Polityka prywatności i Polityka Cookies

Polityka prywatności i Polityka Cookies MZGM w Pile

Celem Polityki Prywatności i Polityki Cookies jest realizacja wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile (dalej: MZGM). Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisów do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez MZGM. Nadto Polityka Cookies służy także wskazaniu okresu funkcjonowania tych plików oraz określeniu, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików.

ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  w Pile, z siedzibą 64-920 Piła, ul. Dąbrowskiego 8, NIP: 764-266-26-28, REGON: 301979488 reprezentowany przez Dyrektora (dalej: Administrator lub MZGM).
 2. Kanały komunikacji z Administratorem:
  1. telefoniczny: 67 351 48 88, 67 351 47 77,
  2. mailowy: sekretariat@mzgm.pila.pl,
  3. pisemny: 64-920 Piła, ul. Dąbrowskiego 8.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD) w osobie Pana Roberta Erdmann, z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących realizacji Państwa praw wynikających z RODO.Do IOD, możecie również Państwo kierować pytania w temacie sposobu
  i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo kontaktować za pośrednictwem adresu email: iod@mzgm.pila.pl

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator przetwarza Państwa dane w ramach realizacji niżej wskazanych celów:
  1. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  2. w celu wykonania umowy, której stroną jesteście Państwo lub w celupodjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. w celu realizacji obowiązku ciążącego na Administratorze w związku z realizacją zadań statutowych zgodnie z przepisami Unii Europejskiej lub przepisami krajowymi – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  5. w celu prawnie uzasadnionych interesów Administratora (obrona lub dochodzenie roszczeń) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Administrator przekazuje Państwu szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych w momencie gromadzenia tych danych dla konkretnego celu.
 3. Administrator zgodnie z zasadami RODO przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których dane są zbierane.
 4. Jeżeli przekażą Państwo Administratorowi informacje w formie pisemnej lub elektronicznej zawierającedane osobowe, w tym daneszczególnych kategorii (dane wrażliwe), które będą zbędne do realizacji celu (załatwienia prowadzonej sprawy) informujemy, że:
  1. dokumenty przekazane jako kopia lub odpis dokumentu – podlegać będą zniszczeniu,
  2. oryginały przekazanych dokumentów zostaną do Państwa odesłane.

 

ODBIORCY DANYCH

 1. Do Państwa danych osobowych mają bezpośredni dostępwyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:
  1. Urząd Miasta Piły, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile oraz inne jednostki gminne w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań statutowych,
  2. instytucje upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy,prokuratura, policja, firmy ubezpieczeniowe itp.),
  3. Urząd Zamówień Publicznych,
  4. podmioty świadczące usługi w zakresie doręczania korespondencji i przesyłek,
  5. podmiot administrujący stroną BIP,
  6. hostingodawca poczty e-mail,
  7. dostawcy oprogramowania,
  8. podmioty świadczące usługi kontrolne, doradcze, audytorskie,
  9. podmioty świadczące usługi związane z obsługą nieruchomości.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przyjętą polityką archiwizacji do chwilizałatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a w przypadkach, w których wymagają tegoprzepisy, w tym ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach –przez czas określony w tych przepisach.

INFORMACJE O PRZYSŁUGUJĄCYCH PAŃSTWU PRAWACH

 1. Administrator gwarantuje Państwu nieprzerwany dostęp do danych osobowych oraz możliwość ichsprostowania, poprawiania i uzupełniania w każdej chwili. Jeżeli jest to technicznie możliwe Administrator zapewnia również możliwość przenoszenia danych osobowych do innego Administratoraw ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytumaszynowego.
 2. Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, można ją w każdej chwili odwołać.Podjęcie decyzji o odwołaniu zgody nie wpływa jednak na prawo Administratora do przetwarzania, któregodokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 3. Mają Państwo prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momenciesprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemyprzetwarzać Państwa dane w celu/ celach, których sprzeciw będzie dotyczył, chyba że wykażemyistnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobecPaństwa interesów, praw i wolności innych osób lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lubobrony przed roszczeniami.
 4. Ponadto mają Państwo prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek może być niezbędne do realizacji danej sprawy.
 6. Żądania w zakresie realizacji Państwa praw wynikających z RODO należy kierować do Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem adresu email: iod@mzgm.pila.plbądź też listownie na adres:64-920 Piła, ul. Dąbrowskiego 8.

POLITYKA COOKIES

 1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach https://mzgm.pila.pl/ oraz https://bip.mzgm.pila.pl/ Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron MZGM. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

GROMADZENIE DANYCH

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
  1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
  2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
  3. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  4. czas nadejścia zapytania,
  5. pierwszy wiersz żądania HTTP,
  6. kod odpowiedzi HTTP,
  7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do serwisów MZGM nastąpiło przez odnośnik,
  9. informacje o przeglądarce użytkownika,
  10. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 2. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony MZGM. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
 3. Bardzo często, dostępne przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na zapisywanie plików cookies. Jednakże stosowane przez użytkowników przeglądarki internetowe pozwalają na zmianę ustawień w taki sposób, aby nie możliwe było ich zapisywanie na urządzeniu końcowym.
  W przypadku niewyrażenia zgody na zapisywanie tych plików, uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej.Poniżej znajdują się sposoby wprowadzenia zmian w ustawieniach najpopularniejszych przeglądarek internetowych w celu zablokowania plików cookies:
  1. Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
  2. Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies,
  3. Microsoft Edge – https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy,
  4. Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,
  5. Opera – http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html,
  6. Safari – http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/

WYKORZYSTYWANIE DANYCH

 1. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią MZGM. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

MECHANIZM COOKIES NA STRONACH MZGM

 1. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji
  o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach MZGM nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
 2. W serwisach MZGM okresowo mogą być wykorzystywane sesyjne plikiCookies do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu MZGM powoduje usunięcie utworzonego pliku.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

 1. Serwisy MZGM zawierają odnośniki do innych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką cookies tam ustaloną. Niniejsza polityka Cookies dotyczy tylko serwisówhttps://mzgm.pila.pl/ oraz https://bip.mzgm.pila.pl/.

ZMIANY

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
  O każdej zmianie użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez opublikowanie nowej treści Polityki Prywatności i Polityki Cookies w serwisach MZGM na 3 dni przed wejściem w życie zmienionych zapisów. W przypadku zmiany Polityki Prywatności i Polityki Cookies dalsze korzystanie
  z serwisów MZGM jest oświadczeniem woli użytkownika, oznaczającym zaakceptowanie nowego brzmienia Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.